Cahn
 Cahn, Abraham ( 1807 - 1863 )  «74»
 Cahn, Barbara ( 1832 - )  «75»
 Cahn, Barbara ( 1836 - )  «77»
 Cahn, Barbara ( 1837 - 1908 )  «78»
 Cahn, Bernhard ( 1850 - 1882 )  «89»
 Cahn, Franziska ( 1834 - )  «76»
 Cahn, Gustav ( 1848 - 1889 )  «88»
 Cahn, Isaak ( 1840 - 1892 )  «83»
 Cahn, Johanna Veronika ( 1837 - 1860 )  «79»
 Cahn, Joseph ( 1843 - )  «86»
 Cahn, Judas ( 1804 - 1873 )  «73»
 Cahn, Karolina ( 1841 - )  «84»
 Cahn, Knabe ( 1842 - 1842 )  «85»
 Cahn, Nathan ( 1839 - 1888 )  «82»
 Cahn, Nathan ( 1839 - 1902 )  «81»
 Cahn, Raphael ( 1838 - )  «80»
 Cahn, Samuel ( - )  «90»
 Cahn, Samuel ( 1846 - )  «87»
Cohen
 Cohen, Daniel ( - )  «94»
 Cohen, Evan Isaak ( 1995 - )  «92»
 Cohen, Joshua Nathan ( 1992 - )  «91»
 Cohen, Mira Emerald ( 1997 - )  «93»